Foar 2018-2022 wolle wy mei jo stipe:

• it doarpenfûns ‘It is oan jo’ fierder út te bouwen
• ús jongerein wenromte yn eigen regio te jaan: starterslieningen en nije lytse húskes
• soarch ticht by de minsken te hâlden: mear foech foar de gebietsteams
• lokaal út te fieren wat lokaal kin
• yn te setten op bioferskaat yn publyk gebiet
• de ynfrastruktuer foar duorsume ferfiersfoarmen te fersterkjen

• ynsette op Frysk en meartalich onderwiis

 

download hjirûnder it folsleine ferkiezingsprogram:Downloads:
Ferkiezingsprogram 2018-2022


2021 FNP Fryslân - Disclaimer