Kontakt mei de FNP Dantumadiel

Bestjoer algemien

E-post:    fnpdantumadielgmail.com

Skriuwe:  
Bestjoer FNP Dantumadiel
o.n.f. Jaap Cuperis (sikretaris)

Kempiusstrjitte 1

9101 WG Dokkum 

 

 
Ponghâlder


E-post:    fnpdantumadielgmail.com


Skriuwe:
Ponghâlder FNP Dantumadiel
o.n.f. Martin Feddema
De Iken 59
9269 PR  Feanwâlden2022 FNP Fryslân - Disclaimer