NIJSFNP Fryslan
23-12-2022

De Bingel

...
FNP Fryslan
01-12-2021

Dantumadiel wat no?

Beëiniging gearwurking Noardeast-fryslân: Amtlike fúzje mislearre. ...


FNP Fryslan
18-05-2021

Oanpak Botkepark Damwâld as foarbyld foar boargerpartisipaasje

Op 29 april hat Doarpsbelang Damwâld de plannen foar de fernijing fan it Botkepark presentearre. Fanwege de koronamaatregels hie Doarpsbelang in webinar organisearre en dat gie best goed. Hast hûndert dielnimmers wiene der en dy kamen &ua ...

FNP Fryslan
05-05-2021

Geursirkels en de gemeente Dantumadiel

Mei koarten sil de rjochter útspraak dwaan oer it skeel tusken in boer út Feanwâldsterwâl en in oantal beswiermakkers oer de nijbou fan in feestalling. Der leit al in lange skiednis oer dizze saak. Fral yn de foarige perioa ...


FNP Fryslan
24-05-2020

Ramkoers is funest foar Dantumadiel

It foarnommen beslút fan it kolleezje fan B & W fan Dantumadiel om parten fan it amtlik gearwurkjen mei Noardeast-Fryslân te beëinigje, is net yn it belang fan de beide gemeenten. Dantumadiel leit dêrtroch op ramkoers mei ...

FNP Fryslan
30-05-2018

Ynformeel ôfskied âld wethâlders

Woansdei 30 maaie 2018 namen âld wethâlders Roelof Bos (CDA) en Emke Peterson (FNP) ynformeel ôfskied fan de gemeente Dantumadiel. Roelof Bos naam nei acht jier wethâlderskip en acht jier riedslidskip ôfskied. Emke Peter ...

FNP Fryslan
23-03-2018

Ferry van der Ploeg yn de ried

De ienige sit dy't de partij by de gemeenteriedsferkiezing fan 21 maart yn de ried behelle hat, sil ynnaam wurde troch Ferry van der Ploeg. ...


FNP Fryslan
08-03-2018

Ferkiezingsprogram 2018-2022 op hiemside

It ferkiezingsprogram foar 2018-2002 stiet op de hiemside. ...

FNP Fryslan
13-01-2018

Emke Peterson listlûker FNP

Emke Peterson is op'e nij de earste man foar de FNP yn Dantumadiel. Dat is unanym besletten op de algemiene ledegearkomste fan de FNP ôfdieling fan de gemeente Dantumadiel. ...

FNP Fryslan
18-12-2017

Algemiene Ledegearkomste 11 jannewaris 2018

Tongersdei 11 jannewaris hâlde wy de algemiene ledegearkomste fan ús ôfdieling yn De Krúswei yn Damwâld. Oanfang 20.00 oere. ...

FNP Fryslan
21-07-2017

Frysk yn Datumadiel

Taal is in ûnderdiel fan ús Fryske kultuer! Elts is gek op kulturen! Minsken fleane wit wêr hinne om kultuer te snuven, mar realisearje harren net altiten dat we yn Fryslân sels ek in oergriislik moaie kultuer hawwe yn Frysl& ...

FNP Fryslan
09-04-2017

Ferslach algemiene ledegearkomste

Sjoch de taheakke foar it ferslach fan de algemiene ledegearkomste fan 30 maart 2017. ...


09-03-2017

Ledebrief gearwurking DDFK ôfdielings

Dizze wike is de taheakke ledebrief ferstjoerd wurden oan alle leden fan de ôfdielings Dantumadiel, Dongeradiel, Ferwerderadiel en Kollumerlân. ...

09-03-2017

30 maart 2017 algemiene ledegearkomste

Op tongersdei 30 maart hâldt de ôfdieling Dantumadiel har jierlikse algemiene ledegearkomste. Leden binne wolkom om 20.00 oere yn Doarpshûs De Pipegael yn Broeksterwâld. ...

07-03-2017

Achtkarspelen: FNP hat noed oer ûnderhâld 'poepekrús' yn Koatstertille

It is
beskamsum hoe't wy omgean mei ús skiednis
...

07-03-2017

Achtkarspelen: FNP Achtkarspelen op bezoek bij Cateringservice Jan de Vries

"as jo binnen de hekken komme dan steane jo
fersteld" ...

01-02-2017

Dantumadiel.frl makket gemeente werkenber

Gemeente Dantumadiel sil ûndersykje oft de domeinnamme dantumadiel.frl ynfierd wurde kin. In moasje hjirta, yntsjinne troch de FNP, waard op 31 jannewaris unanym oannaam yn de gemeenteried. De partij freget mei har moasje oandacht foar de werke ...

14-01-2017

Sulveren Fyts foar Otto Ebbens

De Fryske fytspriis "De Sulveren Fyts" is dit jier takend wurden oan WV Otto Ebbens. Foarsitter Jan Dupon naam de priis, besteande út in sulveren fytske en oarkonde, yn ûntfangst fan wethâlder Emke Peterson (gem. Dantumadiel) by de ...

14-01-2017

Fryske Natuer- en Miljeupriis foar Romke Kinderman

Natuerboer Romke Kinderman fan Feanwâlden mocht dit jier de Fryske Natuer- en Miljeupriis yn ûntfangst nimme fan wethâlder Emke Peterson (gem. Dantumadiel). Dizze priis, besteande út in beam en in oarkonde, wurdt jierliks tro ...

14-01-2017

Fotoferslach nijjiersgearsit 2017

Sneon 14 jannewaris yn Old Ducth yn De Westereen: ...

06-01-2017

Nijjiersgearsit fan 7 nei 14 jannewaris 2017

Fanwege de ferwachte gefaarlike sitewaasje op de Fryske diken moarn, hat it bestjoer fan FNP Dantumadiel it beslút naam om de nijjiersgearsit fan sneon 7 jannewaris te fersetten nei 14 jannewaris. De lokaasje en it program bliuwe gelyk. ...

01-01-2017

Nijjierswinsk

...

12-12-2016

Nijjiersgearsit sneon 7 jannewaris 2017

Sneon 7 jannewaris organisearret de ôfdieling Dantumadiel de FNP nijjiersgearsit. Leden en stipers binne fan herte wolkom op dit feestlike barren fan 15:45 oere ôf yn restaurant Old Dutch yn de Westereen. Op it program û.o. de &uacu ...

08-12-2016

Tytsjerksteradiel: NOTULIST SOCHT

Omdat ús hjoeddeistige notulist it te drok krigen hat en har taak graach oan in oar jaan wol, siket de fraksje in notulist (M/F). ...

05-12-2016

Fryslân: FNP: dúdliker doelen mei Taalplan Frysk op skoalle

Net de ûntheffing sintraal mar it ûnderwiis dêr't bern rjocht op hawwe ...

02-12-2016

Achtkarspelen: FNP petysje tsjin slûting konsultaasjeburo's Achtkarspelen


Wolle jo mei de FNP yn aksje komme tsjin de
sluting fan de konsultaasjeburo's yn de lytse doarpen fan Achtkarspelen??

...

29-11-2016

Achtkarspelen: FNP op de bres foar "streetdefence"

net mear subzydearre troch gemeente Achtkarspelen
...


20-11-2016

Ofskied fan Theunis Piersma

Tongersdei 18 novimber namen bestjoer en fraksje ôfskied fan ferfangend wethâlder Theunis Piersma. Wethâlder Emke Peterson is wer sûn en hat sûnt septimber syn portefúlje wer oppakt. ...

01-11-2016

Tytsjerksteradiel: Ferslach fan de biningsjûn op freed 28 oktober

Op freed 28 oktober wie de biningsjûn fan de FNP-ôfdieling fan Tytsjerksteradiel.
Diskear yn Glinstra State Burgum. ...

01-11-2016

Dongeradiel: FNP Dongeradiel : nulmjitting in eask

De FNP Dongeradiel hat soargen oer de foarnommen gasboarring yn Ternaard.Lokkich is it boarjen nei gas fanôf it Waad ferbean mar no wurdt der fanôf de fêste wâl boarre nei gas. It saneamde skeanboarjen.Dat soks gefolgen hawwe ...

28-04-2016

Ambisjeuze projekten yn Bûtenfjild; FNP NEF ynspirearre

Ekologysk ûndersyksburo Altenburg & Wymenga en Stifting Wetterwâlden Bûtenfjild (beide út Feanwâlden) hawwe dizze wike harren wurk en wurkwize presintearre oan in delegaasje fan de FNP ôfdielings út Noa ...

29-03-2016

Op syk nei in tydlike wethâlder

Nei't Emke Peterson oanjûn hie dat hy tenearsten mear tiid nedich is om te herstellen en it dêrom better is om in ferfanger te sykjen, binne fraksje en bestjoer oan de slach gien. It bestjoerswurk yn it kolleezje giet ommers gewoan troch. ...

26-03-2016

Theunis Piersma ferfangt Emke Peterson

Theunis Piersma, earder FNP boargemaster fan gemeente Wûnseradiel, ferfangt de kommende tiid wethâlder Emke Peterson fan Dantumadiel. Peterson hat siik west en syn herstel sil noch in skoft duorje. Dêrom hat Peterson besletten syn f ...

25-03-2016

Achtkarspelen: FNP tegen AZC in Achtkarspelen

Wol foar lytskalige needopfang
...

18-03-2016

Tytsjerksteradiel: Piet Reitsma nije foarsitter FNP-fraksje Tytsjerksteradiel

De lêste twa jier fan dizze riedsperioade sil Piet Reitsma de foarsittershammer fan de FNP-fraksje oernimme fan Wijbe Postma. Dit is yn de riedsgearkomste fan tongersdeitejûne 17 maart bekend makke. ...

18-03-2016

Achtkarspelen: Wethâlder Marten vd Veen rikt kultuerprizen út

Heikie Hoeksma en Nina
Postma winners kultuerprizen Achtkarspelen
...


07-03-2016

Bestjoerlike takomst gemeenten NEF

De kolleezjes fan B & W fan de gemeenten Dantumadiel, Dongeradiel, Ferwerderadiel en Kollumerlân c.a. ( tenei : DDFK ) bringe dizze wike harren advys oer de bestjoerlike takomst fan de fjouwer gemeenten nei de gemeenterieden. De kolleezjes ...

03-03-2016

Tytsjerksteradiel: FNP-besite oan Combex en VBI

Offurdigingen fan de FNP steatefraksje en fan de FNP riedsfraksjes fan de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hawwe tongersdei 3 maart in wurkbesite brocht oan VBI en Combex op it bedriuweterrein fan Skûlenboarch. ...


19-02-2016

Jkramer: Greidfûgellektor bekendmakke

Op de gearkomste fan it Agrarysk Natuer en Lanskipsbehear 2016 mocht ik sprekke oer Agrarysk Natuerbehear. En bekend meitsje wa't de nagelnije lektor wurde sil dy't it weidevogellectoraat fersoargje sil. ...

19-02-2016

Jkramer: Greidfûgellektor bekendmakke

Op de gearkomste fan it Agrarysk Natuer en Lanskipsbehear 2016 mocht ik sprekke oer Agrarysk Natuerbehear. En bekend meitsje wa't de nagelnije lektor wurde sil dy't it weidevogellectoraat fersoargje sil. ...

18-02-2016

Jkramer: Skerper Krimp Belied

Op tiisdei 17 febrewaris ha ik ús nije provinsjale beliedsbrief Krimp presentearre. ...

18-02-2016

Jkramer: Skerper Krimp Belied

Op tiisdei 17 febrewaris ha ik ús nije provinsjale beliedsbrief Krimp presentearre. ...

18-02-2016

Jkramer: Iepen Mienskipsfûns

Ferliene jier hawwe wy wize fan proef it Iepen Mienskipsfûns foar it earst iepen steld. Dat wie in grut súkses. Der wiene folle mear oanfragen as dat wy takinne koene. ...

18-02-2016

Jkramer: Iepen Mienskipsfûns

Ferliene jier hawwe wy wize fan proef it Iepen Mienskipsfûns foar it earst iepen steld. Dat wie in grut súkses. Der wiene folle mear oanfragen as dat wy takinne koene. ...29-01-2016

Achtkarspelen: Skriftlike fragen FNP oer de kemping de 4 eleminten Strobos

soarch oangeande de ûntwikkelingen op de 4 eleminten.
...

22-01-2016

Frjentsjerteradiel: Trep en omgong foar Martinitsjerke Frjentsjer

Op 'e riedsgearkomste fan 21 jannewaris is de rie, tegearre mei it kolleezje, akkoart gien mei in "moasje frjemd oan de oarder fan de dei" fan de FNP Frjentsjerteradiel. ...

22-01-2016

Achtkarspelen: FNP wol befolking Achtkarspelen riedplachtsje oer komst AZC

Riedsbydrage Tjibbe Brinkman, wêrom de FNP tsjin moasje CDA,PVDA,CU en VVD stimt ...

21-01-2016

Achtkarspelen: Skriftlike fragen Sake van der Meer

wêrom wurde op de gemeentlike hiemside mar in 3 tal bedriuwen oanpriize foar de bestriiding fan de glêdens yn ús gemeente?
...

14-01-2016

Achtkarspelen: FNP stelt fragen oangeande struibelied ekstreme glêdens

Achtkarspelen krijt klachten oer struiwurk by glêdens
...

08-01-2016

Tytsjerksteradiel: Nije ferbining Skûlenboarch - Koatstertille iepene!

Nei jierrenlang op it ferlanglistke stien te hawwen is einliks it bedriuweterrein Skûlenboarch goed ûntsletten. ...

31-12-2015

Dongeradiel: Karbidsjitten goed organisearre tradysje

De riedsleden fan de FNP Dongeradiel hawwe op Aldjiersdei in karbidsjittoer makke. ...

09-12-2015

Dongeradiel: Koalysje Dongeradeel wer op sterkte

Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) sil as tredde partij diel útmeitsje fan it kolleezje fan de gemeente Dongeradeel. ...

04-12-2015

FNP Noard East Fryslân op wurkbesite by Sake Store

De FNP út Noard East Fryslân hat begjin desimber in wurkbesite brocht oan Sake Store yn De Westereen. Direksje/eigners pear Thijs en Jeanette Baarsma ûntfong de groep fan 11 entûsjaste FNP'ers út Dantumadiel, Dongeradi ...

26-11-2015

Dongeradiel: Op inisjatyf FNP Rie ienriedich foar digitalisearring bûtengebiet.

Tagelyk de oprop om mei Skiermûntseach, It Amelân , Dantumadiel en Kollumerland ca in helder sinjaal ôf te jaan rjochting DS en PS fan Fryslan . In royale subsydzje, eventuele garânsjestelling foar in liening troch de provinsj ...


18-11-2015

Dongeradiel: De FNP Dongeradiel makket har soargen oer útfiering omkearde bewiislest

By winning fan grûnstoffen( gas,sâlt,oalje) net mei 2 maten mjitte. ...

19-02-2016 - Jkramer: Greidfûgellektor bekendmakke Lês mear >>
18-02-2016 - Jkramer: Skerper Krimp Belied Lês mear >>
18-02-2016 - Jkramer: Skerper Krimp Belied Lês mear >>
18-02-2016 - Jkramer: Iepen Mienskipsfûns Lês mear >>
18-02-2016 - Jkramer: Iepen Mienskipsfûns Lês mear >>
09-02-2016 - Achtkarspelen: FNP Achtkarspelen op wurkbesite by firma Waaksma. Lês mear >>
09-02-2016 - Achtkarspelen: FNP Achtkarspelen op wurkbesite by firma Waaksma. Lês mear >>
29-01-2016 - Achtkarspelen: Skriftlike fragen FNP oer de kemping de 4 eleminten Strobos Lês mear >>
22-01-2016 - Frjentsjerteradiel: Trep en omgong foar Martinitsjerke Frjentsjer Lês mear >>
22-01-2016 - Achtkarspelen: FNP wol befolking Achtkarspelen riedplachtsje oer komst AZC Lês mear >>
21-01-2016 - Achtkarspelen: Skriftlike fragen Sake van der Meer Lês mear >>
14-01-2016 - Achtkarspelen: FNP stelt fragen oangeande struibelied ekstreme glêdens Lês mear >>
08-01-2016 - Tytsjerksteradiel: Nije ferbining Skûlenboarch - Koatstertille iepene! Lês mear >>
31-12-2015 - Dongeradiel: Karbidsjitten goed organisearre tradysje Lês mear >>
09-12-2015 - Dongeradiel: Koalysje Dongeradeel wer op sterkte Lês mear >>
04-12-2015 - FNP Noard East Fryslân op wurkbesite by Sake Store Lês mear >>
26-11-2015 - Dongeradiel: Op inisjatyf FNP Rie ienriedich foar digitalisearring bûtengebiet. Lês mear >>
26-11-2015 - Achtkarspelen: Bydrage Sjoerd Groenhof yn de spreekbuis fan novimber 2015 Lês mear >>
18-11-2015 - Dongeradiel: De FNP Dongeradiel makket har soargen oer útfiering omkearde bewiislest Lês mear >>
12-11-2015 - Dongeradiel: FNP fragen oer digitale ûntsluting fan ús regio Lês mear >>
05-11-2015 - Dongeradiel: Mienskiplike ferklearing FNP en CDA Lês mear >>
03-11-2015 - Dongeradiel: Kontraktbrek en hannelswize CU oarsaak betrouwensbrek Lês mear >>
16-10-2015 - Tytsjerksteradiel: DE NIJE HJERST-WROTTER IS UT! Lês mear >>
16-10-2015 - Tytsjerksteradiel: Biningsjûn Lês mear >>
13-10-2015 - Achtkarspelen: FNP riedslid Sake van der Meer stelt fragen oer de "flapbrêge" by Twizel Lês mear >>
13-10-2015 - Achtkarspelen: FNP Achtkarspelen op wurkbesite by Anfean Lês mear >>
11-10-2015 - Emke Peterson fernuveret bern mei "Nuvere minsken" Lês mear >>
07-10-2015 - Achtkarspelen: Spreekbuis de Feanster troch Maaike Dotinga Lês mear >>
01-10-2015 - Achtkarspelen: Moasje behâld Omrop fynt riedsbrede stype yn Achtkarspelen Lês mear >>
03-09-2015 - Dongeradiel: Rjochterlike útspraak NAM jout kânsen Lês mear >>
19-08-2015 - Achtkarspelen: Spreekbuis de Feanster 19 Augustus 2015 Lês mear >>
20-03-2015 - FNP wiis mei winst! Lês mear >>
17-03-2015 - Oprjochte Fries Lês mear >>
15-03-2015 - Wurkbesite FNP Noard East oan Damstra Lês mear >>
15-03-2015 - Utnoeging algemiene ledegearkomste 26 maart 2015 Lês mear >>
25-09-2014 - Peterson "Lid in de Orde van Oranje Nassau" Lês mear >>
13-07-2014 - Takomstpetear mei Buurtzorg yn Damwâld Lês mear >>
04-05-2014 - Tankwurd Emke Peterson Lês mear >>
28-04-2014 - Kolleezje CDA, CU en FNP Lês mear >>
21-03-2014 - 19 maart: wat in geweldige dei foar de FNP! Lês mear >>
17-03-2014 - Stim regionaal yn it stemlokaal Lês mear >>
17-03-2014 - Minder Den Haach, mear Fryslân Lês mear >>
08-03-2014 - FNP posityf oer MFC/doarpshûs Feanwâlden Lês mear >>
08-03-2014 - FNP posityf oer MFC/Doarpshûs Feanwâlden Lês mear >>
29-12-2013 - FNP en de "Drank- en Hoareka feroardening" Lês mear >>
23-12-2013 - Parseberjocht Lês mear >>
23-12-2013 - Jerrit de Bruin 1, Emke Peterson 2 Lês mear >>
23-12-2013 - Jerrit de Bruin 1, Emke Peterson 2 Lês mear >>
23-12-2013 - Arie Aalberts giet nei De Friese Meren Lês mear >>
06-12-2013 - FNP op ramkoers? Lês mear >>
02-12-2013 - Wa is Emke: efkes foarstelle Lês mear >>
02-12-2013 - Oerstap Peterson nei FNP fraksje Lês mear >>
15-01-2012 - Iensidige berjochtjouwing belestingferheging Dantumadiel Lês mear >>
2023 FNP Fryslân - Disclaimer