30-05-2018 - Ynformeel ôfskied âld wethâlders
Woansdei 30 maaie 2018 namen âld wethâlders Roelof Bos (CDA) en Emke Peterson (FNP) ynformeel ôfskied fan de gemeente Dantumadiel. Roelof Bos naam nei acht jier wethâlderskip en acht jier riedslidskip ôfskied. Emke Peterson is fjouwer jier wethâlder west en yn totaal mear as fyftjin jier riedslid. De ôfskiedsgearkomste waard goed besocht troch sawol kollega's as ynwenners.

23-03-2018 - Ferry van der Ploeg yn de ried
De ienige sit dy't de partij by de gemeenteriedsferkiezing fan 21 maart yn de ried behelle hat, sil ynnaam wurde troch Ferry van der Ploeg.

13-03-2018 - #Grutsk! op Dantumadiel

08-03-2018 - Ferkiezingsprogram 2018-2022 op hiemside
It ferkiezingsprogram foar 2018-2002 stiet op de hiemside.

13-01-2018 - Emke Peterson listlûker FNP
Emke Peterson is op'e nij de earste man foar de FNP yn Dantumadiel. Dat is unanym besletten op de algemiene ledegearkomste fan de FNP ôfdieling fan de gemeente Dantumadiel.

18-12-2017 - Algemiene Ledegearkomste 11 jannewaris 2018
Tongersdei 11 jannewaris hâlde wy de algemiene ledegearkomste fan ús ôfdieling yn De Krúswei yn Damwâld. Oanfang 20.00 oere.

21-07-2017 - Frysk yn Datumadiel
Taal is in ûnderdiel fan ús Fryske kultuer! Elts is gek op kulturen! Minsken fleane wit wêr hinne om kultuer te snuven, mar realisearje harren net altiten dat we yn Fryslân sels ek in oergriislik moaie kultuer hawwe yn Fryslân... Jo meie der wier GRUTSK op wêze dat jo widze yn Fryslân stie, mei in eigen memmetaal...

09-04-2017 - Ferslach algemiene ledegearkomste
Sjoch de taheakke foar it ferslach fan de algemiene ledegearkomste fan 30 maart 2017.

17-03-2017 - Fryslân: FNP-top nei kongres yn Katowice
Fan 30 maart oant en mei 2 april sil de FNP mei 6 minsken dielnimme oan it EFA-kongres yn Katowice (Silezië, Poalen).

14-03-2017 - Achtkarspelen: Skriftlike fragen FNP oangeande biofergister oan de Westkern te Koatstertille13-03-2017 - Dongeradiel: FNP op besite by de Eben Haëzerskoalle yn Dokkum
Wethâlder Pytsje de Graaf en riedslid Inne Bilker wienen útnoege troch de Ferkearskommisje fan de skoalle, de VVN en de Plysje.

09-03-2017 - 30 maart 2017 algemiene ledegearkomste
Op tongersdei 30 maart hâldt de ôfdieling Dantumadiel har jierlikse algemiene ledegearkomste. Leden binne wolkom om 20.00 oere yn Doarpshûs De Pipegael yn Broeksterwâld.

09-03-2017 - Ledebrief gearwurking DDFK ôfdielings
Dizze wike is de taheakke ledebrief ferstjoerd wurden oan alle leden fan de ôfdielings Dantumadiel, Dongeradiel, Ferwerderadiel en Kollumerlân.

07-03-2017 - Achtkarspelen: FNP hat noed oer ûnderhâld 'poepekrús' yn Koatstertille
It is beskamsum hoe't wy omgean mei ús skiednis


07-03-2017 - Achtkarspelen: FNP Achtkarspelen op bezoek bij Cateringservice Jan de Vries
"as jo binnen de hekken komme dan steane jo fersteld"

Argyf
2019 FNP Fryslân - Disclaimer