NIJS   18-03-2016


Tytsjerksteradiel: Piet Reitsma nije foarsitter FNP-fraksje Tytsjerksteradiel

De lêste twa jier fan dizze riedsperioade sil Piet Reitsma de foarsittershammer fan de FNP-fraksje oernimme fan Wijbe Postma. Dit is yn de riedsgearkomste fan tongersdeitejûne 17 maart bekend makke.

Nei de gemeenteriedsferkiezing yn 2014 melde fraksjefoarsitter Wijbe Postma út Eastermar oan it ôfdielingsbestjoer en de eigen (stipe-)fraksje dat hy healwei de riedsperioade it foarsitterskip oan in fraksjegenoat oerdrage soe. Yn jannewaris fan dit jier hat hjiroer yntern fraksje-oerlis west en dêrby stelde Piet Reitsma him kandidaat as fraksjelieder. De hiele fraksje stipe dizze kandidatuer en sadwaande sil Reitsma de twadde helte fan dizze riedsperioade de FNP-fraksje foarsitte.

 

Reitsma (65 jier) út Oentsjerk, is dwaande mei syn twadde riedsperioade, wylst er dêrfoar al fan 1990 ôf meidraaide yn ‘e stipefraksje. Hy hie oan no ta it sekretariaat fan ‘e fraksje ûnder syn hoede en bliuwt FNP-kontaktpersoan foar de doarpen Aldtsjerk, Gytsjerk en Suwâld. Foar syn pensioen siet Reitsma yn it sakelibben as lytse selstannige. Hy hat ek skoften aktyf west yn ‘e Trynwâlden û.o. as frijwilliger by de Stichting Sociaal Cultureel Werk BOB. Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer