NIJS   12-12-2016


Nijjiersgearsit sneon 7 jannewaris 2017

Sneon 7 jannewaris organisearret de ôfdieling Dantumadiel de FNP nijjiersgearsit. Leden en stipers binne fan herte wolkom op dit feestlike barren fan 15:45 oere ôf yn restaurant Old Dutch yn de Westereen. Op it program û.o. de útrikking fan de Fryske Natuer- en Miljeupriis en de Sulveren Fyts!

Oanslutend is der in stamppot- en salade en fleisbuffet. Opjefte foar it buffet kin oant en mei 2 jannewaris fia fnpdantumadielgmail.com of till. 0511-701090. Kosten binne € 15,- pp en kinne by binnenkommen foldien wurde.

Downloads:
Utnging feestlike nijjiersgearsit FNP 2017.pdf


Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer