NIJS   09-12-2015


Dongeradiel: Koalysje Dongeradeel wer op sterkte

Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) sil as tredde partij diel útmeitsje fan it kolleezje fan de gemeente Dongeradeel.

Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) sil as tredde partij diel útmeitsje fan it kolleezje fan de gemeente Dongeradeel.

Al hoe wol CDA en FNP  tegearre in mearheid hawwe giet de foarkar út nei  in sa breed mooglik draachflak yn'e Rie.  Nei dat de CU út de koalysje stapt is , hawwe der konstruktive petearen plakfûn mei alle opposysjepartijen.  Nei dy petearen blykte dat der in koalysje mei it ABD foarme wurde koe. It ABD ûnderskriuwt it besteande koalysjesakkoart en der is oer en wer betrouwen en programmatyske oerienstimming. 

Ut namme fan it ABD sil de hear P.L. Braaksma ( Eastrum ) wethâlder wurde yn it kolleezje dat fierder bestiet út CDA wethâlder A. van der Ploeg en FNP wethâlder P. de Graaf. Braaksma sil him ûnder oaren talizze op ekonomy en de arbeidsmerke, rekreaasje en toerisme en de sosjale wurkfoarsjenning.

Yn de riedsgearkomste fan tongersdei 17 desimber sil hy beneamd wurde as wethâlder.

Mefrou J. van Midlum (Wierum) sil as fraksjefoarsitter tegearre mei de hear  T. Visser (Moddergat) de ABD  fraksje foarmje.

De nije koalysje sjocht de gearwurking mei niget en betrouwen temjitte.

 

Ynformaasje by FNP fraksjefoarsitter Fedde Breeuwsma: 06-13168533 Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer