NIJS   08-01-2016


Tytsjerksteradiel: Nije ferbining Skûlenboarch - Koatstertille iepene!

Nei jierrenlang op it ferlanglistke stien te hawwen is einliks it bedriuweterrein Skûlenboarch goed ûntsletten.

Sawat 50 jier hat men der oer dien om ta dizze oplossing te kommen. Der moast earst in boat tsjin de gammele brêge farre om dúdlik te meitsjen dat de kwetsberens grut is. Yn oparbeidzjen mei provinsje, de bedriuwen en de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is de nije dyk oanlein. Deputearre Poepjes, Boargemaster ter Keurs en fertsjintwurdigers fan de bedriuwen hawwe troch it fuortsetten fan de tichtset de dyk iepene. Der stienen al ferskate frachtweinen foar te wachtsjen.

In grutte winsk is noch it trochlûken fan de dyk om it bedriuweterrein hinne nei de Skûlenboargerwei ta. De nije dyk rint no oan de bedriuwen ta en is dus dearinnend.

2016 01 08 11 27 08

 

 

2016 01 08 11 27 50

 

 

2016 01 08 10 24 53

 

2016 01 08 10 23 24Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer