NIJS   31-12-2015


Dongeradiel: Karbidsjitten goed organisearre tradysje

De riedsleden fan de FNP Dongeradiel hawwe op Aldjiersdei in karbidsjittoer makke.

Yn Ie, Mitselwier, Nijewier en Holwert  waard in besite brocht oan de karbidsjitploegen. De riedsleden Fedde Breeuwsma, Lolke Folkertsma en Ernst Meinsma wiene presint. 'Karbidsjitten is ûnderdiel fan de kultuer fan ús doarpen en dêrfoar moat de romte wêze " , neffens de oanwêzige FNP riedsleden. Fedde Breeuwsma liet witte  dat by  it karbidsjitten nije styl  de feilichheid  goed yn acht nommen wurdt. Boppedat is it fanôf ien plak organisearjen al in sjitten sûnder dat in protte minsken der lêst fan hawwe.   De komst fan de FNP riedsleden waard tige wurdearre en  tagelyk waarden der noch tal fan nijsgjirrige mienskipssaken mei inoar dielt.

 

 Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer