Foar 2018-2022 wolle wy mei jo stipe:


* It doarpenfûns 'It is oan jo' fierder útbouwe

* De ynfrastruktuer foar duorsume ferfiersfoarmen fersterkje
* Wenromte foar ús jongerein yn eigen regio: starterslieningen en nije lytse húskes
* Ynsette op natuerlik ferskaat yn publyk gebiet

* Soarch ticht by de minsken hâlde: mear foech foar de gebietsteams

* Ynsette op Frysk en meartalich ûnderwiis
* Lokaal útfiere wat lokaal kin

download hjirûnder it folsleine ferkiezingsprogram:Downloads:
Ferkiezingsprogram 2018-2022


2021 FNP Fryslân - Disclaimer