Nijs


30-05-2018

Informele afscheidsreceptie oud wethouders

Woensdag, 30 mei 2018 namen oud wethouders Roelof Bos (CDA) en Emke Peterson (FNP) informeel afscheid van de gemeente Dantumadiel. Roelof Bos nam na acht jaar wethouderschap en acht jaar raadslidschap afscheid. Emke Peterson is vier jaar wethouder ge ...

23-03-2018

Ferry van der Ploeg in de raad

De enige zetel die de partij bij de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart heeft behaald, wordt ingenomen door Ferry van der Ploeg. ...

13-03-2018

#Grutsk! op Dantumadiel

...


Wêr kinne jo as FNP-lid op rekkenje?

Yn byld

Tsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2019 FNP Fryslân - Disclaimer