NIEUWS   14-01-2017


Fryske Natuer- en Miljeupriis voor Romke Kinderman

Natuurboer Romke Kinderman uit Feanwâlden mocht dit jaar de Fryske Natuer- en Miljeupriis in ontvangst nemen van wethouder Emke Peterson (gem. Dantumadiel). Deze prijs, bestaande uit een boom en een oorkonde, wordt jaarlijks door de FNP toegekend aan een persoon of organisatie die een positieve bijdrage levert aan het behoud en versterken van de Friese natuur en een schoon milieu.

Kinderman krijgt de prijs voor zijn rol bij de totstandkoming van een veldwerkplaats op zijn erf en grondgebied, afgelopen herfst. Dit "Brûsplak" is een
ontmoetingsplaats en kenniscentrum voor experts, studenten en de inwoners uit de regio. Er wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen van de klimaatveranderingen voor het waterbeheer en ontwikkeling van innovatieve economische vormen van dat beheer in (zeer) natte gebieden, zoals het veenweide landschap.

Wethouder Emke Peterson: "By natuerûndernimmer Romke Kinderman hat It Brûsplak yn novimber 2016 syn fysyke plak krigen. Op syn natuerpleats De Maria Hoeve set Kinderman him fanút suver idealisme yn om mei alle netwurkpartners as ûnderwiis, oerheid,  bedriuwspartners lykas Altenburg & Wymenga, ferienings, stiftings en oaren in unyk fjildwurkplak del te setten fan wichtige provinsjale, nasjonale en sels europeeske betsjutting!"

Fryske Natuer en Miljeupriis foar Romke Kinderman


Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer